Salavan Teacher Training College

ບົດວິໄຈ

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຫົວຂໍ້ ປີ ໝາຍເຫດ
1 ຊອ. ປອ. ໂພທອງ ພົງສົງຄາມ ການສຶກສາຜົນການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນການສອນວິຊາ ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນຈາກການນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບຫ້າວຫັນຕິດພັນກັບການນຳໃຊ້ກຸ່ມຂໍ້ຄວາມ 2021
2 ຊອ ປທ ນ. ສິງອຳໄພ ພິມພາພອນ

ທ. ໂຟວິນ ເຄນສັກເມືອງ

ສຶກສາພຶດຕິກຳການຮຽນຂອງນັກສຶກສາຄູ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ 2020
3 ອຈ ນ. ສົມປອງ ແສນທະວີສຸກ

ອຈ ນ. ຈັນໂທ ໄຊຍະເສນ

ນ. ຄຳຜາງ ພອນສະຫວັນ

ທ. ຮິດເລີ້ ໄຊຍະໂກດ

ນ. ອ່ອນສາ ວິລາວັນ

ສຶກສາສະພາບບັນຫາການຮຽນ-ການສອນວິຊາພາສາອັງກິດ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ

THE STUDY ON INSTRUCTIONAL PROBLEMS OF TEACHING ENGLISH PROCESS AT SALAVAN TEACHER TRAINING COLLEGE

2020
4 ຊອ ນ. ລັດສະໝີ ວົງສາລາດ

ຊອ ນ. ສີນນະຄອນ ສຸວັນນະໄລ

ການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃນການສື່ສານໂດຍການນຳໃຊ້ການສອນແບບ B_SLIM ສຳລັບນັກສຶກສາ 2020
5 ທ ສີເຟືອງ ຈອມພະຈັນ ການສຶກສາປັດໄຈທາງຈິດຕະສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຶດຕິກໍາການເຮັດວຽກດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານຄູ -ອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ

A Study of Socio-Psychological Factors Related to Work Behavior, Responsibilities and

Involvement of Teachers in Salavanh Teacher Training College.

2020
6 ທ ສີເຟືອງ ຈອມພະຈັນ ການສຶກສາພຶດຕິກໍາຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄວລຸ້ນມັດທະຍົມສາທິດໃນວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ 2020