Salavan Teacher Training College

ສາຍຄູປະຖົມ 12+2

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ICT 1 ດາວໂຫຼດ
2 ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ 1 ດາວໂຫຼດ
3 ພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ 1 ດາວໂຫຼດ
4 ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ດາວໂຫຼດ
5 ຄະນິດສາດພື້ນຖານ ດາວໂຫຼດ
6 ການສອນພາສາລາວ 1 ດາວໂຫຼດ
7 ການສອນວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 1 ດາວໂຫຼດ
8 ການສອນສັງຄົມສຶກສາ 1 ດາວໂຫຼດ
9 ການສອນສິລະປະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ດາວໂຫຼດ
10 ການສອນພະລະສຶກສາ ດາວໂຫຼດ
11 ການສອນຄຸນສົມບັດສຶກສາ ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ICT 2 ດາວໂຫຼດ
2 ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ 2 ດາວໂຫຼດ
3 ພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ 2 ດາວໂຫຼດ
4 ປະສົບການໂຮງຮຽນ 1 ດາວໂຫຼດ
5 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ດາວໂຫຼດ
6 ວິໄຈພາກປະຕິບັດໃນຫ້ອງຮຽນ 1 ດາວໂຫຼດ
7 ການສອນພາສາລາວ 2 ດາວໂຫຼດ
8 ການສອນຄະນິດສາດ 1 ດາວໂຫຼດ
9 ການສອນພາສາອັງກິດ 1 ດາວໂຫຼດ
10 ການສອນສັງຄົົມສຶກສາ 1 ດາວໂຫຼດ
11 ການສອນສິລະປະດົນຕີ ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ວິທະຍາສາດການເມືອງ ດາວໂຫຼດ
2 ການສອນພາສາລາວສຳລັບເດັກຊົນເຜົ່າ ດາວໂຫຼດ
3 ປະສົບການໂຮງຮຽນ 2 ດາວໂຫຼດ
4 ການສອນຫ້ອງຄວບ ດາວໂຫຼດ
5 ວິໄຈພາກປະຕິບັດໃນຫ້ອງຮຽນ ດາວໂຫຼດ
6 ການສອນພາສາລາວ 3 ດາວໂຫຼດ
7 ການສອນຄະນິດສາດ 2 ດາວໂຫຼດ
8 ການສອນວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 2 ດາວໂຫຼດ
9 ການສອນພາສາອັງກິດ 2 ດາວໂຫຼດ
10 ເຕັກໂນໂລຢີຊີວິດປະຈຳວັນ ດາວໂຫຼດ
11 ສິລະປະແຕ້ມ ດາວໂຫຼດ
12 ICT ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ເຝິກຫັດວິຊາຊີບຄູ ດາວໂຫຼດ
2 ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ ດາວໂຫຼດ