Salavan Teacher Training College

ສາຍຄູອະນຸບານ 12+4

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 1 ດາວໂຫຼດ
2 ພາສາອັງກິດ1 ດາວໂຫຼດ
3 ວັດທະນະທຳລາວ-ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ  ດາວໂຫຼດ
4 ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ  ດາວໂຫຼດ
5 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ  ດາວໂຫຼດ
6 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ  ດາວໂຫຼດ
7 ພັດທະນາການເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
8 ຄຸນສົມບັດສຶກສາ  ດາວໂຫຼດ
9 ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 English 2  ດາວໂຫຼດ
2 ພາສາລາວນຳໃຊ້ 1  ດາວໂຫຼດ
3 ຄະນິດສາດນຳໃຊ້  ດາວໂຫຼດ
4 ທັກສະຊີວິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດ  ດາວໂຫຼດ
5 ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
6 ແຜນການລ້ຽງດູສຶກສາອົບຮົມໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ  ດາວໂຫຼດ
7 ແຜນຈັດປະສົບການຊັ້ນອະນຸບານ  ດາວໂຫຼດ
8 ປະສົບການ 1  ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ICT 1  ດາວໂຫຼດ
2 ພາສາອັງກິດ3  ດາວໂຫຼດ
3 ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ  ດາວໂຫຼດ
4 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ  ດາວໂຫຼດ
5 ສຸຂະສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 1  ດາວໂຫຼດ
6 ແຜນຈັດປະສົບການຫ້ອງກຽມປະຖົມ  ດາວໂຫຼດ
7 ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນພັດທະນາການເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
8 ການຫຼິ້ນສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ICT 2  ດາວໂຫຼດ
2 ພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
3 ສື່ການຮຽນ-ການສອນສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
4 ວິທີສອນສິລະປະດົນຕີສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
5 ວິທີສອນຟ້ອນສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
6 ປະສົບການ 2  ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ການຈັດສະພາບແວດລ້ອມສຳລັບການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
2 ສຸຂະສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 2  ດາວໂຫຼດ
3 ວິທີສອນຄະນິດສາດສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
4 ວິທີສອນສິລະປະສ້າງສັນສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
5 ການຈັດກິດຈະກຳວົງມົນ  ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ວິທີສອນພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
2 ວິທີສອນກາຍະກໍາສຳລັບຊັ້ນລ້ຽງເດັກ  ດາວໂຫຼດ
3 ວິທີສອນກາຍະກຳສຳລັບຊັ້ນເດັກອະນຸບານ  ດາວໂຫຼດ
4 ວິໄຈໃນຊັ້ນຮຽນສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
5 ການຈັດກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈັງຫວະ  ດາວໂຫຼດ
6 ປະສົບການ 3  ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສະຖານການສຶກສາສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ
2 ການຈັດກິດຈະກຳສິລະປະສ້າງສັນ  ດາວໂຫຼດ
3 ການຈັດກິດຈະກຳການຫຼິ້ນກາງແຈ້ງ  ດາວໂຫຼດ
4 ການຈັດກິດຈະກຳການຫຼິ້ນເກມການສຶກສາ  ດາວໂຫຼດ
5 ການຈັດກິດຈະກຳການຫຼິ້ນຕາມມຸມ  ດາວໂຫຼດ
6 ສິລະປະດົນຕີ ແລະ ຟ້ອນ  ດາວໂຫຼດ
7 ນິທານ ແລະ ລະຄອນ  ດາວໂຫຼດ
8 ກາຍະກຳສຳລັບເດັກ  ດາວໂຫຼດ
9 ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ  ດາວໂຫຼດ
10 ສິລະປະກຳສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ການສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  ດາວໂຫຼດ
2 ເຝິກຫັດວິຊາຊີບ  ດາວໂຫຼດ
3 ສຳມະນາ ແລະ ປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນ  ດາວໂຫຼດ