Salavan Teacher Training College

ສາຍຄູອະນຸບານ 12+2

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄອມພີວເຕີ ດາວໂຫຼດ
2 ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ດາວໂຫຼດ
3 ຄະນິດສາດພື້ນຖານ ດາວໂຫຼດ
4 ສຸຂະສຶກສາ ດາວໂຫຼດ
5 ພາສາອັງກິດ 1 ດາວໂຫຼດ
6 ການເມືອງ ດາວໂຫຼດ
7 ພະລະສຶກສາ ດາວໂຫຼດ
8 ຄຸນສົມບັດສຶກສາ ດາວໂຫຼດ
9 ວັດທະນະທຳສັງຄົມລາວ-ອາຊຽນ ດາວໂຫຼດ
10 ຫຼັກສູດ ແລະ ແຜນຈັດປະສົບການສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ດາວໂຫຼດ
11 ຫຼັກການສອນເດັກກ່ອນໄວຮຽນ 1 ດາວໂຫຼດ
12 ການຈັດສະພາບແວດລ້ອມສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ເຝິກປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 1 ດາວໂຫຼດ
2 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກໄວຮຽນ ດາວໂຫຼດ
3 ICT ດາວໂຫຼດ
4 ພາສາອັງກິດ 2 ດາວໂຫຼດ
5 ເຕັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ດາວໂຫຼດ
6 ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ດາວໂຫຼດ
7 ຫຼັກການສອນເດັກກ່ອນໄວຮຽນ 2 ດາວໂຫຼດ
8 ວິທີສອນພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກກ່ອນໄວ ດາວໂຫຼດ
9 ສິລະປະດົນຕີ-ຟ້ອນ ແລະ ວິທີສິດສອນສິລະປະດົນຕີ-ຟ້ອນ 1 ດາວໂຫຼດ
10 ສິລະປະຫັດຖະກຳ-ແຕ້ມ ແລະ ວິທີສອນສິລະປະຫັດຖະກຳ-ແຕ້ມ 1 ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ ດາວໂຫຼດ
2 ວິທີສິດສອນຄະນິດສາດສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ດາວໂຫຼດ
3 ວິທີສິດສອນພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີເດັກ ດາວໂຫຼດ
4 ສີລະປະດົນຕີ-ຟ້ອນ ແລະ ວິທີສິດສອນສິລະປະດົນຕີ-ຟ້ອນ 2 ດາວໂຫຼດ
5 ວິທີສິດສອນກາຍຍະກຳຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ດາວໂຫຼດ
6 ສິລະປະຫັດຖະກຳ-ແຕ້ມ ແລະ ວິທີສິດສອນສິລະປະຫັດຖະກຳ-ແຕ້ມ2 ດາວໂຫຼດ
7 ວິທີສິດສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ດາວໂຫຼດ
8 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ/ບົດບາດຍິງຊາຍ ດາວໂຫຼດ
9 ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ດາວໂຫຼດ
10 ເຝິກປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 2 ດາວໂຫຼດ
11 ວິຊາເລືອກ ( ສິລະປະດົນຕີ-ຟ້ອນ ) ດາວໂຫຼດ
12 ວິຊາເລືອກ(ນິທານ ແລະ ລະຄອນ) ດາວໂຫຼດ
13 ວິຊາເລືອກ(ກາຍຍະກຳສຳລັບເດັກ ) ດາວໂຫຼດ
14 ວິຊາເລືອກ(ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ) ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ດາວໂຫຼດ
2 ເຝິກຫັດສອນ ດາວໂຫຼດ
3 ສອບເສັງວິຊາສະເພາະ ດາວໂຫຼດ
4 ສອບເສັງວິຊາພາສາອັງກິດ ດາວໂຫຼດ
5 ສອບເສັງວິຊາການເມືອງ ດາວໂຫຼດ