Salavan Teacher Training College

ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ຄອມພີວເຕີ 1 ດາວໂຫຼດ
2 ຄອມພິວເຕີ 1 (1) ດາວໂຫຼດ
3 ເຕັກໂນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ດາວໂຫຼດ
4 ພະລະສຶກສາ ດາວໂຫຼດ
5 ສະຖິຕິ ດາວໂຫຼດ
6 ສະຖີຕິ (1) ດາວໂຫຼດ
7 ພາສາອັງກິດ 1 ດາວໂຫຼດ
8 ພາສາອັງກິດ1 (1) ດາວໂຫຼດ
9 ພາສາລາວ 1 ດາວໂຫຼດ
10 ພາສາລາວ 1 (1) ດາວໂຫຼດ
11 ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ ດາວໂຫຼດ
12 ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ (1) ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ຄອມພີວເຕີ 2 ດາວໂຫຼດ
2 ຄອມພິວເຕີ 2 (1) ດາວໂຫຼດ
3 I C T ດາວໂຫຼດ
4 ພາສາອັງກິດ 2 ດາວໂຫຼດ
5 ວິທະຍາສາດການເມືອງ ດາວໂຫຼດ
6 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ ດາວໂຫຼດ
7 ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ດາວໂຫຼດ
8 ພາສາລາວ 2 ດາວໂຫຼດ
9 ວັນນະຄະດີອາຊີ 1 ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ ດາວໂຫຼດ
2 ສີລະປະດົນຕີ ດາວໂຫຼດ
3 ພາສາອັງກິດ 3 ດາວໂຫຼດ
4 ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ ດາວໂຫຼດ
5 ປະຫວັດຕົວອັກສອນ ດາວໂຫຼດ
6 ອັກສອນທໍາ ດາວໂຫຼດ
7 ທິດສະດີວັນນະຄະດີ ດາວໂຫຼດ
8 ວັນນະຄະດີອາຊີ 2 ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ສິລະປະກໍາ ດາວໂຫຼດ
2 ພາສາອັງກິດ 4 ດາວໂຫຼດ
3 ວິເຄາະຫຼັກສູດມ.ຕົ້ນ ດາວໂຫຼດ
4 ທິດສະດີພາສາ ດາວໂຫຼດ
5 ວັດຈະນະສຶກສາລາວ ດາວໂຫຼດ
6 ພາສາບາລີ ດາວໂຫຼດ
7 ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 1 ດາວໂຫຼດ
8 ວັນນະຄະດີອາຊຽນ1 ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ພາສາອັງກິດ 5 ດາວໂຫຼດ
2 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ ດາວໂຫຼດ
3 ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ. ປາຍ ດາວໂຫຼດ
4 ວິທີສອນພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 1 ດາວໂຫຼດ
5 ວາກະຍະສຳພັນ ດາວໂຫຼດ
6 ພາສາສັນສະກຣິດ ດາວໂຫຼດ
7 ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 2 ດາວໂຫຼດ
8 ວັນນະຄະດີອາຊຽນ 2 ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ ດາວໂຫຼດ
2 ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ ດາວໂຫຼດ
3 ວິທີສອນວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 2 ດາວໂຫຼດ
4 ສັນທະສິນສາດ ດາວໂຫຼດ
5 ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ ດາວໂຫຼດ
6 ວັນນະຄະດີເອີລົບ 1 ດາວໂຫຼດ
7 ວັນນະຄະດີເກຣັກ ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ບໍລິຫານການສຶກສາ ດາວໂຫຼດ
2 ການວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ ດາວໂຫຼດ
3 ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ ດາວໂຫຼດ
4 ວິທີສອນວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 3 ດາວໂຫຼດ
5 ວັນນະຄະດີເອີລົບ 2 ດາວໂຫຼດ
6 ຫັດແຕ່ງ ດາວໂຫຼດ
7 ການຂຽນບົດວິຊາການ ດາວໂຫຼດ
8 ໄວຍາກອນລາວ ດາວໂຫຼດ
9 ການປະພັນ ດາວໂຫຼດ

ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8

ລ/ດ ວິຊາ ໂຫຼດ
1 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ດາວໂຫຼດ
2 ຝຶກຫັດສອນ ດາວໂຫຼດ